Budowa

Płyta paździerzowa – produkcja, właściwości, zastosowanie

Płyta paździerzowa – produkcja, właściwości, zastosowanie
Płyta paździerzowa – produkcja, właściwości, zastosowanie

Jeszcze do niedawna była niezastąpiona w budownictwie oraz w przemyśle meblarskim. Wraz z pojawieniem się płyt wiórowych, OSB oraz MDF znaczenie płyty paździerzowej zmalało, ale wciąż jest materiałem stosowanym, a w niektórych przypadkach najlepszym z dostępnych na rynku.

Jak powstaje płyta paździerzowa?

Niektórzy płytę paździerzową nazywają pramatką płyt budowlanych, która przez dziesięciolecia niepodzielnie królowała na budowach. Te czasy już minęły, ale zapotrzebowanie na płyty paździerzowe wciąż jest stosunkowo wysokie, więc wytwórniom płyt z paździerzy nie grozi upadek.

Nazwa płyty pochodzi od jej podstawowego składnika, jakim są paździerze. Paździerzami nazywamy zdrewniałe osłonki łodyg roślin włóknistych, np. lnu czy konopi, które są odpadem w procesie pozyskiwania włókna. Po obróbce roślin paździerze są odwiewane, prasowane i zwijane w bele. W tej postaci docierają do producenta płyt.

W wytwórni paździerze są mieszane ze specjalnymi klejami. Czasem mieszankę  wzbogaca się o inne składniki pochodzenia naturalnego. Gotowa mieszanina paździerzy i kleju poddawana jest działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia, co sprawia, że produkt przyjmuje formę arkuszy o określonych wymiarach. W takiej postaci płyty paździerzowe są dostarczane do placówek handlowych lub bezpośrednio odbierane są przez klientów końcowych z wytwórni.

Koszt produkcji płyty nie jest wysoki, dzięki czemu udaje się utrzymać stosunkowo niskie ceny tych materiałów.

Właściwości płyty paździerzowej

Płyty paździerzowe charakteryzuje duża gęstość. Są one odporne na rozciąganie oraz na zginanie. Płyta ma dobre parametry izolacji akustycznej i termicznej – doskonale wycisza oraz ociepla. Jest łatwa
w obróbce i dobrze trzyma wkręty czy gwoździe.

Najpoważniejszą wadą płyt paździerzowych jest brak odporności na działanie wilgoci. Nasiąkliwość naturalnych składników płyty jest tak wysoka, że pod wpływem wody materiał pęcznieje, rozwarstwia się a z biegiem czasu kruszy się i rozpada. To właśnie brak odporności na działanie wody sprawił,
że płytę paździerzową wyparły inne produkty wodoodporne.

Do czego wykorzystuje się płyty paździerzowe?

Z płyt paździerzowych korzystają meblarze, głównie tapicerzy, którzy z płyt budują szkielety mebli miękkich. Z płyt szlifowanych wykonywane są blaty, które pokrywa się laminatem. Niestety stosowane do produkcji płyt kleje syntetyczne wydzielają szkodliwe dla ludzi i zwierząt formaldehydy, stąd zainteresowanie tym materiałem maleje. Przemysł meblarski stawia na płyty wiórowe, MDF i OSB.

W budownictwie płyta paździerzowa stosowana jest jako materiał izolacyjny, głównie do wypełniania ścian działowych.  Dobrze sprawdza się w roli podbitek dachowych oraz jako materiał stosowany do zabudowy skosów.

Płyty paździerzowe zawsze cenili i nadal chętnie po nie sięgają modelarze i majsterkowicze. Z płyt powstają skrzynie, karmniki, budy dla psów, skrzynki na narzędzia i inne drobne przedmioty czy elementy wyposażenia warsztatów, piwnic, garaży.

Płyta paździerzowa w roli elementu dekoracyjnego

Płyty z paździerzy najczęściej są niewidoczne – pod posadzką, w ściankach działowych albo przykryte laminatem lub farbą. Tymczasem układ paździerzy w płycie to bardzo ciekawy wzór, który może stanowić nietuzinkową ozdobę. Kierując się tym tokiem rozumowania możemy wykorzystać płyty paździerzowe do aranżowania wnętrz.

Świetnie wyglądać może ścianka w przedpokoju, a której zamontowane zostaną wieszaki. Oryginalności dodadzą płyty pokojowi nastolatka. Pokrycie ściany takimi płytami dodatkowo ociepli
i wyciszy pomieszczenie. Docenią to domownicy, którzy mają czasem dość zbyt głośnej muzyki słuchanej przez młodych.

Zakup płyt paździerzowych

Płyty sprzedawane są w arkuszach o różnych wymiarach. W standardzie spotyka się najczęściej dwa rozmiary: 267 cm x 110 cm oraz 244 cm x 122 cm. Spotyka się także arkusze mniejsze lub większe. Grubość płyt w milimetrach w standardzie wynosi: 8, 12, 16, 22, 26, 30, 36, 40 i 50.

Przy zakupie warto zwrócić uwagę na oznakowanie płyty, które producenci umieszczają na krótszym boku. Wśród symboli obok oznaczenia producenta znajdziemy informację o rodzaju użytych paździerzy. Litera L oznacza paździerze lniane, K – konopne. W oznakowaniu podane będą niektóre parametry płyty: grubość, ciężar właściwy oraz sposób wykończenia powierzchni. Ten ostatni parametr opisują trzy cyfry: 0 – płyta nieszlifowana, 1 – szli jednostronny, 2 – szlif dwustronny.

Składowanie płyt paździerzowych

Jeśli na potrzeby budowy lub warsztatu zamierzamy zakupić większą ilość płyt, to trzeba najpierw wybrać odpowiednie miejsce do ich składowania.  Miejscem przechowywania płyt powinno być dobrze wentylowane pomieszczenie zamknięte, w którym jest stosunkowo niewielka wilgotność powietrza.

Płyty układa się jednana drugą bez stosowania rozdzielaczy. Aby nie ulec zawilgoceniu od podłoża płyt nie należy kłaść bezpośrednio na ziemi. Najlepiej układać je na paletach w odległości około 20 cm od podłogi. Stosy należy układać według rozmiaru, aby nie dopuścić do zwisania płyt, co prowadzi do odkształcenia.

Jeśli płyty składowane będą w nieogrzewanym magazynie, to należy także zachować odstęp od ścian budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *